List/Grid

Từ khóa: Bố cái đại vương

Bố Cái Đại Vương Phùng Hưng (761-802)

Bố Cái Đại Vương Phùng Hưng (761-802)

Vào nửa sau thế kỷ VIII, quyền thống trị của triều đình Trường An đã bắt đầu suy yếu. Chiến tranh giữa “phiên trấn” và “triều đình” – mà đỉnh… Đọc thêm »