Hình ảnh Sơn Tây

Sơn Tây xưa
Ảnh Sơn Tây xưa
15 ảnh
Đài quan sát
Đài quan sát
Đài quan sát
Tường thành
Tường thành
Tường thành
Ngôi chùa nhỏ gần Sơn Tây
Ngôi chùa nhỏ gần Sơn Tây
Ngôi chùa nhỏ gần Sơn Tây
Cổng phía nam của Thành Sơn Tây
Cổng phía nam của Thành Sơn Tây
Cổng phía nam của Thành Sơn Tây
Cổng phòng thủ phía Bắc
Cổng phòng thủ phía Bắc
Cổng phòng thủ phía Bắc
Cổng thành phía đông
Cổng thành phía đông
Cổng thành phía đông
Cửa Tây Bắc Thành Sơn Tây - Khung cảnh Sơn Tây chiều thất thủ
Cửa Tây Bắc Thành Sơn Tây - Khung cảnh Sơn Tây chiều thất thủ
Cửa Tây Bắc Thành Sơn Tây - Khung cảnh Sơn Tây chiều thất thủ
Điếm ở Đường Lâm
Điếm ở Đường Lâm
Điếm ở Đường Lâm
Điện Thái Hòa - Thành Sơn Tây
Điện Thái Hòa - Thành Sơn Tây
Điện Thái Hòa - Thành Sơn Tây
Đình Phú Nhi
Đình Phú Nhi
Đình Phú Nhi
Làng gốm gần Sơn Tây
Làng gốm gần Sơn Tây
Làng gốm gần Sơn Tây
Khẩu thần công trong thành
Khẩu thần công trong thành
Khẩu thần công trong thành
Các quan lại ở tỉnh Sơn Tây - Bắc Bộ
Các quan lại ở tỉnh Sơn Tây - Bắc Bộ
Các quan lại ở tỉnh Sơn Tây - Bắc Bộ
Khung cảnh Sơn Tây chiều thất thủ
Khung cảnh Sơn Tây chiều thất thủ
Khung cảnh Sơn Tây chiều thất thủ
Tường thành
Tường thành
Tường thành